Kişisel Veriler Politikası

1.1. GİRİŞ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun işlenmesi ile ilgili önemli düzenlemeler getirmektedir. Kişisel verilerin korunması Benimbayi.com en önemli öncelikleri arasındadır. Özellikle kişilerin özel hayatına ve bilgilerine erişim hususunda azami ihtimam göstermek, bu konuda etkili ve caydırıcı önlemler almak; müşterilerimize, potansiyel müşterilerimize, ziyaretçilerimize, şirket yetkililerimize, iş birliği içinde olduğumuz taraf ve kurumların tamamına kısaca şirketimizle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olan ve verilerini işlediğimiz her bir kişiye karşı şeffaf olmak şirket veri politikamızın temelini oluşturmaktadır. Şirketimiz işbu Politika ile kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallarımızı şeffaflık ve açıklık ilkeleri çerçevesinde belirlemekte ve hayata geçirmektedir. 1.2. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI Bu politikanın temel amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere verileri işlenmiş olan kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu anlamda Şirketimizin yaptığı her faaliyetin burada belirtilen kurallara uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasıdır. Bu politika hükümlerinin kapsamı doğrudan veya dolaylı olarak verilerini işlediğimiz kişilerin kişisel verileridir. 1.3. MEVZUATIN UYGULANMASI Yürürlükte bulunan mevzuat ve politikamız arasında uyumsuzluk bulunması halinde yürürlükte olan mevzuat öncelikli olarak uygulanacak olup bu temel politikanın dışında daha özel amaçlar için aynı konuda oluşturulan başka politika veya düzenleme bulunması halinde öncelikle özel hükümler içeren maddeler uygulanır. Diğer politika ve dokümanların bu politika ve ilgili mevzuat ile çelişen hükümleri uygulanmaz. 2. BÖLÜM - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 2.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER Kişilerin verileri işlenirken işlenme sürecinde veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde edilmeli ve işlenmelidir. Şirketimiz verileri, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde azami hassasiyet ve kontrol ile işlemektedir. İşlenen verilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Şirketimiz işlenen verilerin doğruluğunu her işleme seviyesinde kontrol etmekte ve gerektiğinde güncel olması için gerekli hazırlıkları yapmaktadır. Verilerin işlenmesi esnasında hangi verilerin işlendiği belirli, ne kadarlık bir kısmının işlendiği açık ve ne amaçla işlendiği belirli, hukuka uygun yani meşru olmalıdır. Şirketimiz, verileri, sadece meşru amaçlar için işlemekte ve bu işleme sırasında elde edilecek olan verilerin belirli olmasına özen göstermektedir. Şirketimiz elde edilen bilgilerin farklı amaçlar için kullanılmaması ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemesi adına, verileri, net ve açık bir şekilde işlemektedir. Verilerin, işlenme amacına sadık, amaçla bağlantılı o amaçla sınırlı ve ölçülü bir şekilde kontrollü bir şekilde işlenmesi gerekir. Şirketimiz veri sahiplerinin verilerini yalnızca işlendikleri amaçla bağlı ve sınırlı olmak üzere ölçülü bir şekilde işlemektedir

işbu belge Benimbayi.com un yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz